Reglement Stichting Avondvierdaagse Deurne
(Download hier uw kopie)

1.    Alle controlefunctionarissen en wandelbegeleiders van Stichting AVD zijn herkenbaar aan een oranje veiligheidsvest met de opdruk AVD. Aanwijzingen en correcties van hen dienen strikt te worden opgevolgd. Deze functionarissen hebben het recht deelnemers bij eventueel wangedrag uit te sluiten van verdere deelname. Onder wangedrag wordt mede verstaan; het hinderen en/of in gevaar brengen van het verkeer en andere deelnemers, het toebrengen van vernielingen aan natuur en andermans eigendommen langs het parcours en het niet opvolgen van aanwijzingen.

 2.    Tijdens de wandelingen moeten de uitgereikte deelnemersnummers goed zichtbaar zijn. Dit door de eerste en laatste persoon van de groep. Zorg dat er geen rugzak of andere attributen over worden gedragen.

 3.    Groepen mogen elkaar niet passeren; direct na de start, op hoofdwegen en in bochten of op andere plaatsen waar dit gevaar oplevert voor andere weggebruikers.

4.    Alle wandelaars lopen de Avondvierdaagse op eigen risico; de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de Avondvierdaagse.

5.    Alle deelnemers aan de Avondvierdaagse zijn verplicht zich te houden aan de wettelijke regels die gelden voor voetgangers, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, die luiden:
Voetgangers volgen verplicht:

  • het trottoir of voetpad of
  • het fietspad indien trottoir en voetpad ontbreken of
  • de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als het fietspad ontbreekt.

Bij gebruik van de rijbaan, zowel binnen- als buiten de bebouwde kom, kiest de deelnemer zelf de meest veilige zijde van de rijbaan. De voorkeur gaat uit naar de linkerzijde. Dit geldt voor zowel individuelen als voor groepen.
Groepen met kinderen dienen een begeleider te hebben van tenminste 16 jaar.

6.    Groepen mogen niet starten voordat zij compleet zijn en de startkaart hebben opgehaald bij het secretariaat. Er mag dan tussen de aangeven tijden zelfstandig worden gestart. De marsleiding zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Tijdsluiting van het secretariaat is om 21.30 uur.

7.    De organisatie en de politie verzoeken de groepen, uit veiligheidsoverwegingen,hun traktatieposten zo in te richten dat zij andere deelnemers daarmee niet hinderen. Deze posten moeten minimaal 3 meter van de rijbaan zijn verwijderd!!!

8.    Alle deelnemende groepen van scholen van meer dan 4 personen worden gejureerd en beoordeeld onder meer op uitdragen van het thema ( geluid, expressie, uitdossing ) Het lopen als groep en originaliteit. Over de eindklassering is geen discussie mogelijk.

9.    De wandelvierdaagse wordt op de laatste dag afgesloten met een prijsuitreiking op de markt en een bloemendefilé. Alle wandelaars worden dringend verzocht hieraan deel te nemen. Individuelen en groepen worden verzocht op de laatste dag de tijd van het starten zodanig te kiezen, dat men tijdig aanwezig is voor de prijsuitreiking en het defilé.

10.    Er kan worden gestart voor 3 afstanden:

  • de 5-km wandelaars volgen de gele pijlen
  • de 10-km wandelaars volgen de rode pijlen
  • de 15-km wandelaars volgen de blauwe pijlen

11.   Men dient rijwielen op de daarvoor aangegeven plaatsen te stallen. Iedereen wordt verzocht de markt en de directe omgeving niet te vervuilen en papier en afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Dit geldt eveneens voor het verzamelterrein voor het defilé.

12.   Het bestuur kan besluiten niet te starten in verband met weersomstandigheden.

13.   In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Deurne.

Bestuur Stichting Avondvierdaagse Deurne